Obchodní podmínky

 1. OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. Úvodní ustanovení

  1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.hladovypes.com, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. Provozovatelem obchodu www.hladovypes.com a majitelem práv k němu je obchodní společnost hladovypes.com s.r.o., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60078, se sídlem Pampelišková 867/2, Ostrava-Heřmanice, PSČ 713 00, IČ: 03447766, telefon +420 774 694 724,e-mail: info@hladovypes.com. Adresa provozovny je Janáčkova 1089/20A, Ostrava, 702 00.

  1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Obchodní podmínky a případně uzavřené kupní smlouvy jsou vždy uváděny v českém jazyce.

  1.5 Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.

  1. Uzavření kupní smlouvy

  2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  2.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  2.4.1 Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu pomocí tlačítka „Přidat do košíku“).

  2.4.2 Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.

  2.4.3 Informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

  2.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před stiskem tlačítka „Objednat s povinností platby“ musí kupující potvrdit seznámení se a souhlas a těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby" a tím objednávku dokončí. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce nebo pomocí sms zprávy na mobilní telefon kupujícího. 

  2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  2.7 S prvním informačním emailem je kupujícímu zaslán souhrn objednávky a tyto VOP. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká následným doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího nebo pomocí sms zprávy na mobilní telefon kupujícího.

  2.7.1 Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů zboží, než kolik je z naší strany umožněno. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

  2.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  1. Uživatelský účet

  3.1 Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého uživatelského účtu.

  3.2 Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

  3.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

  3.4 Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

  3.5 Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 12 měsíců nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle smlouvy.

  3.6 Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

  1. Cena zboží a platební podmínky
   • Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
   • Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
   • Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
    a) Hotově – při osobním odběru na výdejním místě/provozovně – v případě platby hotově při osobním odběru je celková cena splatná při převzetí zboží
  1. b) Platba pomocí platební brány (GoPay) – v takovém případě probíhá platba přes platební bránu GoPay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: gopay.cz. V případě platby skrz tuto platební bránu je celková cena splatná do 5 dní od přijetí objednávky.
  2. c) Dobírkou - v takovém případě dojde k platbě při doručení zboží oproti předání zboží. V případě platby dobírkou je celková cena splatná při převzetí zboží.
  3. d) Platební kartou při převzetí zboží - a to buď osobně na provozovně či při doručení naším řidičem.
  4. e) Převodem – informace pro provedení platby Vám budou zaslány v rámci potvrzení objednávky. V případě platby bankovním převodem je celková cena splatná do 5 kalendářních dní od přijetí objednávky.

  4.4 Prodávající může od kupujícího požadovat zaplacení zálohy za objednané zboží či jinou obdobnou platbu.

  4.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a/nebo sčítat. 

  4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající: hladovypes.com s.r.o., se sídlem Pampelišková 867/2, Ostrava, PSČ 713 00, IČ: 034 47 766, tel: +420 774 694 724, e-mail: hladovypes@hladovypes.com. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na emailovou adresu, uvedenou v objednávce kupujícího.

  4.8 Platební údaje:

  BANKOVNÍ SPOJENÍ - ČR:
  Raiffeisenbank, a.s. 2600668177/5500
  IBAN: CZ6555000000002600668177
  SWIFT: RZBCCZPP

  BANKOVNÍ SPOJENÍ - ZAHRANIČNÍ PLATBY:
  Fio Banka,a.s 2600759562/2010
  IBAN: CZ0920100000002600759562
  SWIFT: FIOBCZPPXXX

  4.9 V případě, že v rámci E-shopu nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena, nejsme povinni Vám zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení objednávky, a tedy došlo k uzavření smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

   

  1. Doručení zboží, doprava zboží a cena dopravy

  5.1 Zboží bude kupujícímu doručeno nejpozději do 30 dní způsobem dle jeho volby, přičemž jsou na výběr následující možnosti:

  1. osobní odběr na provozovně prodávajícího na adrese Janáčkova 1089/20A, Ostrava, 70200
  2. osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, PPL, DPD a Česká pošta.
  3. Doručením prostřednictvím dopravních společností na zvolenou adresu: Zásilkovna, DPD, PPL a Česká pošta.

  5.2 Expedice po ČR a na Slovensko - jejich ceník naleznete v sekci Doprava a Platba ZDE.

  tab dopravy5.3 Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo v případě zasílání zboží zdarma vybrat spediční firmu dle vlastního uvážení pro doručení zboží ke klientovi.

  1. Přeprava a dodání zboží 

  6.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  6.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

  6.6 V případě, že si kupující zboží při pokusu o doručení či po opakované výzvě k převzetí nepřevezme, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady na skladné, balné (29 Kč) a náklady spojené s doručováním zboží kupujícímu (viz ceník Doprava a platba) a případnou náhradu škody vzniklou v důsledku prodlení kupujícího s převzetím zboží. Odstoupením od smlouvy povinnost kupujícího k náhradě škody a uhrazení vzniklých nákladů nezaniká.

  1. Odstoupení od kupní smlouvy

  7.1 Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  7.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy využijte online formulář ZDE. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

  7.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  7.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Dle ust. § 1832 odst. 2 občanského zákoníku je vrácení částky, kterou prodávající přijal jako platbu za dodání zakoupeného výrobku, limitováno výší nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

  7.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  7.6 Do doby převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím-spotřebitelem. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek

  1. Záruka vrácení peněz

  8.1 Jestliže zjistíte, že Vám objednané zboží nevyhovuje, máte možnost jej vrátit do 14 dnů ode dne převzetí bez uvedení důvodu. Vrácení peněz zákazníkovi proběhne neprodleně po vrácení zboží. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy po domluvě s dodavatelem a již provedl úhradu předem, budou mu finanční prostředky ihned vráceny převodem na účet.

  8.2 Podmínky vrácení peněz:

  1. a) Zboží musí být způsobilé k dalšímu prodeji. Doporučujeme vrátit v originálním obalu, případně zajistit vrácený produkt jiným obalem tak, aby nedošlo k jeho poškození. 
  2. b) U vráceného zboží musíte prokázat, že jste toto zboží zakoupili u nás a to buď dokladem o koupi, objednávkou či jiným věrohodným způsobem.

   

  1. Reklamace - reklamační řád

  Dodané zboží si je kupující povinen prohlédnout neprodleně po převzetí zboží. V případě zjištění závady kupující neprodleně informuje telefonicky, písemně nebo emailem prodejce. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Zprávu o zjištěných závadách zašlete písemně nebo e-mailem na adresu prodejce. Podepsáním dodacího listu dopravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Reklamované zboží se dopravuje na adresu: hladovypes.com s.r.o., Janáčkova 1089/20A,Ostrava 713 00. Dopravu zboží při oprávněné reklamaci hradí prodávající. V případě, že je reklamace oprávněná a spotřebitel již dopravu uhradil, má právo na přiměřenou náhradu dopravného. Spotřebiteli, který uplatnil reklamaci a zboží předal k vyřízení reklamace, bude ihned po obdržení reklamovaného zboží vydán reklamační protokol. Tento protokol bude spotřebiteli zaslán na email. Spotřebitel bude o vyřízení reklamace vyrozuměn emailem.

  1. Práva z vadného plnění

  10.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

  10.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal.

  10.2.1 Zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

  10.2.2 Zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

  10.2.3 Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

  10.2.4 Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

  10.2.5 Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  10.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  10.4 Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  10.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

  10.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

  10.7 Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  1. Lhůta pro vyřízení reklamace

  Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zboží k prodejci a končí vyřízením reklamace.

  1. Expediční lhůty

  Zboží, které je na skladě, expedujeme nejpozději do 48 hodin (2 pracovní dny). Obvykle však do 24 hodin. V případě, že zboží není okamžitě k dispozici, budeme zákazníka o termínu dodání informovat e-mailem nebo telefonicky. Zpravidla však lhůta v těchto případech nepřesahuje 7 dní. V případě platby bankovním převodem platí výše uvedené až po obdržení platby na náš účet.

  1. Záruční podmínky

  Výrobci garantovaná trvanlivost dodávaných krmiv a zboží je uvedena na obalu. Na obalu je rovněž uvedena lhůta spotřeby. Při standardním uskladnění a přepravě zboží, odpovídající druhu krmiva, si krmiva uchovávají své deklarované nutriční vlastnosti po celou dobu vyznačené trvanlivosti. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při neodborném zacházení zákazníka s krmivem nebo při nevhodném uskladnění krmiva u zákazníka. 

   

  1. Další práva a povinnosti smluvních stran

  14.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  14.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  14.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  14.4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@dobrymyslivec.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  14.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  14.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  14.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  1. Závěrečná ustanovení

  15.1 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

  15.2 Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

  15.3 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena ihned zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

  15.4 Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

  15.5 Nevyzvedne-li si kupující zboží, které řádně objednal, vzniká prodávajícímu právo na úhradu dopravného.

  15.6 Přebírání článků nebo jejich částí je bez písemného svolení provozovatele webu přísně zakázáno a bude řešeno právní cestou. Fotky obsažené na webu hladovypes.com jsou majetkem provozovatele nebo jsou použity z fotobanky www.dreamstime.com, kde jsou určeny k volnému stažení a použití na internetových stránkách. Přebírání fotografii, které jsou v majetku provozovatele webu je přísně zakázáno a bude řešeno právní cestou. Fotografie k produktům a zboží jsou ilustrační. 

  15.7. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo zasílat kupujícím informační sms s marketingovými informacemi a nabídkami ke koupi zboží či služeb. 

  15.8. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                15.9. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 13.2.2024.